תצוגת חלון מלא חזרה לפורום חזרה לדף הנוכחי
כותרת ההודעה:   מאגר שאלות לפרק השירה + מילון הבנת השירה
מאת:   -השועל-
תאריך ההודעה:   02:27 21/04/08

שאלות מבחינות בגרות
פרק ראשון: שירה ( שירת ימי הביניים,שירת ביאליק,שירת המאה העשרים). ענה על שתי שאלות,כל שאלה על שיר מאת משורר אחר. אין לענות על שתי שאלות משירת ימי הביניים (לפי בגרות תשס``ו).

•ענו תשובה מלאה: פתיחה,גוף (ראשי פרקים והדגמה),סיום.
בפתיחה התייחסו למילות השאלה+ סוג השיר( כגון שיר טבע,אהבה)+הרעיון המרכזי בשיר.
•הנכם מתבקשים להתייחס לתכנים ולדרכי עיצוב
א.תוכן ורעיונות:
•נושא/רעיון מרכזי,
•תכנים,תיאור השיר,כל בית,כל טור,הבעה,
•אווירה,זיקה חברתית-היסטורית,
•הדובר ועמדת המשורר.
•פנייה
•נמענים
•רגשות,מחשבות, בעיות,התלבטויות,קונפליקטים,יחס לדת,לילדות,לטבע,לאהבה,לשירה,לכתיבה וכו`
•הדרגתיות
•טון (האווירה ביצירה או עמדת המספר כגון טון לירי,עליז,מאופק).

ב. דרכי עיצוב:מבנה,לשון ציורית, לשון וסגנון,מצלול,מקצב ומשקל
ב.1.מבנה
•תוכן כל בית,
•מספר בתים,מבנה הבתים והשורות (אורכן), קשר בין הבתים, בשירת ימי הביניים:``בית-דלת-סוגר, תפארת הפתיחה והסיום,חתימה ,תפארת ההיחלצות,
•פיסוק.,
•חזרות.
•מבנה תחבירי.
•הדרגתיות.
•חריזה.
•משקל.
•מבנה מעגלי או מבנה פתוח.
•שיר מתהפך (שיר המשנה את משמעותו בסוף השיר)
•פסיחה.
•הכללה.
•שאלות.
•אנאפורה (חזרה בתחילת שורה/בית),
•מסגרת,
•תקבולות,
•ניגודים,
•כיאזם,
ב.2.לשון ציורית
(לשון ציורית היא לשון פיגורטיבית=כלל האמצעים האמנותיים כגון: מטאפורות,האנשות,דימויים,סמלים.בשירת ימי הביניים נקראת גם קישוטי השיר)
•תמוניות ,=תמונה
•אוקסימורון.(דממה רועמת-שאינו מתקיים במציאות)
•דימוי (השוואה בין שני מושגים הבאים משני עולמות שונים.מציאת הדומה ביניהם.בדרך כלל ההשוואה נעשית בעזרת כ` הדימוי או מילת דימוי כמו: כן,כך,כאילו,כפי ועוד. דוגמה: מתוח כקפיץ).
•מטאפורה (השאלה,ציור לשוני (פיגורה לשונית),שני מושגים הבאים משני עולמות ויוצרים מושג חדש ומקורי כגון לב אבן.
•האנשה (כל האנשה היא מטאפורה. ההאנשה היא ייחוס תכונות אנושיות לדומם,לצומח או למושג לדוגמה-האבן בוכה),
•הגזמה,
•צימוד,
•שיבוץ-שיבוץ,ציטוט פסוקים ושברי פסוקים מהמקרא או מהתפילה. מוסיף מימד פרשני נוסף),
•ארמז (התייחסות מילולית,מפורשת או משתמעת לאדם,למקום,לאירוע או ליצירה אחרת.ארמזים רבים לקוחים מהתנ``ך),
•סמל (עצם,רעיון,מלה או מושג שיש להם משמעות רחבה יותר מהמשמעות הראשונה המילונית (נחש הוא בעל חיים אך בספרות הוא יכול להיות סמל הפיתוי).
•גיבוב (שורה של שמות או פעלים שמשמעותם זהה לשם חיזוק רושם הדברים הנאמרים כגון ``אצור ושמור וסור``).
•אקרוסטיכון .אופייני רק לשירת הקודש בשירת ימי הביניים.(סידורם המיוחד של אותיות או צרופי אותיות בראשי הטורים בשירת ימי הביניים.למשל בשיר הקודש ישנה בחיק ילדות האקרוסטיכון = שם המשורר יהודה )
•הגזמה (היפרבולה=הפרזה מעבר לאמת הידועה והגלויה שמגמתה לעורר רושם ,תדהמה והתרגשות כגון: ``לפניך אני נחשב/בעיני כתולעת קטנה באדמה),
•שאלות רטוריות,
•אימאז`(תמונת לשון מעורר תפיסה חושית),
•מטונימיה (פיגורה לשונית .אשר בה מחליפים מושג אחד במושג שני קרוב. לדוגמה: הקומקום רותח,במקום המים או אדום במקום נצרות,ציון במקום ארץ ישראל.המטרה: כדי להגביר הרושם וכדי לעורר המחשבה והדמיון של הקורא.
•סינקדוכה-סוג של מטונימיה,שהחלק מייצג בה את השלם (אלף ראשי צאן=אלף כבשים)
•מוטיבים-מלה,מושג,רעיון עצם או תבנית החוזרים ביצירה/ות היוצר והם בעלי משמעות (מוטיב הדמעה בשירת ביאליק).
•מוטיב מנחה- לייט מוטיב,מוטיב מרכזי המרכז את היצירה סביבו והמשתלט על שאר המוטיבים ביצירה.
•סינסתזיה-ציור לשוני,מטאפורה שבה מצטרפים שני חושים (מריח קולות).

ב.3.מצלול= כל הצלילים בשיר
•אונומטופיאה (חיקוי צלילי הטבע לדוגמה:במילה בקבוק נשמע צליל חליצת הפקק, בשיר כתנות פסים `` כל ציץ חדש לזמן חדש יצא שוחק לקראת בואו=שימוש באותיות שורקות להדגשת האפקט המוסיקלי),
•חרוז,
• לשון נופל על לשון-(משחק מילים על פי עיצורים וצלילים ``גד גדוד יגודנו``,
•צימוד,
•משקל היתדות והתנועות,
•אקרוסטיכון (ייחודי לשירת הקודש)
•אליטרציה (תופעה לשונית מצלולית בשיר. עיצור או הברה חוזרים בהתחלת שתי מלים או יותר באותו הטור `` רוח משחקת.../ריחו רחקו.. מרחקת``) .

ב.4. משקל ומקצב-דלת,סוגר,משקל, מקצב(ריתמוס (סדר ההברות המוטעמות):צזורה, (פסק=הפסקה רטורית תחבירית בטור השיר שאינה חופפת את ההפסקה המשקלית). פסיחה


במרבית השאלות העוסקות בשירת ימי הביניים נדרשים התלמידים להציג מספר מאפיינים המייחדים שירה זו.
•א.ייחודה של שירת ימי הביניים
•במה שייך אחד משירי החול שלמדת לתקופתו,ובמה הוא בן זמננו?
•ציין והדגם שלושה אמצעים אמנותיים הייחודיים לשירת ספרד בימי הביניים.ציין את תפקידו של כל אחד מהם באחד השירים שלמדת.
•בשירים שנכתבו בימי הביניים מובעים הרעיונות באופן בהיר וברור,ומלאכת השיר (מכלול האמצעים השיריים) נועדה ``לקשט`` וליפות את הרעיונות. הסבר והדגם טענה זו על פי שני שירים. בתשובתך התייחס הן למישור הרעיוני והן למלאכת השיר ( כמו: הלשון הציורית,משחקי מלים,מבנה,חריזה,שיבוצים).
•בחר בשני שירים משירת ימי הביניים,העושים שימוש בניגוד או בהקבלה.במה מתבטאים הניגוד או ההקבלה בכל אחד משני השירים,ומהו תפקידם?
•מה ההתרחשות בשיר? תאר את שלביה השונים. בתשובתך התייחס גם לשלושה ציורי לשון,המעצבים התרחשות זו.(בגרות תשס``ה,2005)
•הסבר מהי הזיקה של השיר לסיפור המקראי, ומהי תרומתן של המטפורות לבניית משמעות השיר (בגרות תשס``א, 2001).
•במה שייך אחד משירי ימי הביניים שלמדת לתקופתו ובמה הוא בן זמננו?
•אילו היו מניחים לפניך צרור שירים בני תקופתנו,וביניהם הוגנב שיר אחד מתקופת רשב``ג וריה``ל,לפי אילו סימני היכר היית מבחין בשיר ההוא?
•בשירת ימי הביניים קיימים כללים ומוסכמות כתיבה: נתח שיר אחד מימי הביניים והשווה אותו לשיר בן ימינו.

•ב.שירי טבע
•האביב מתואר בשיר באמצעות מגוון תמונות. הסבר שלוש מתמונות אלה, וציין מהו המוטיב המשותף להן. הדגם את דבריך. (בגרות תשס``ה,2005).
•כיצד מאופיינת בשיר עונת האביב? הסבר את המשמעות (או המשמעויות) שיש לעונה זו בשיר. הדגם את דבריך. (בגרות תשס``ה,2005).
•מה מייחד את תיאור הטבע שבשירת ימי הביניים?
•א. בחר בשני שירים משירת ימי הביניים,שבהם מתוארים מראות מן הטבע. מהו המראה המתואר בכל אחד מהשירים?
או:ב.מהי התמונה המרכזית בכל אחד מהשירים וכיצד היא מעוצבת? .
בעיקר אמצעים אומנותיים,אך גם מבנה,לשון וסגנון,מצלול)
ב. בכל אחד מהשירים שבחרת,קבע אם הטבע הוא הנושא היחיד בשיר,או שמא הוא מהווה בסיס לנושא נוסף. נמק תשובתך.
•בחר בשני משוררים משירת ימי-הביניים,אשר בהם מתוארים חלקי יממה או עונות שנה.
א.מהו הזמן המתואר בכל אחד מהשירים,ומה הם מאפייניו?.
ב.ציין והסבר ציור לשוני מרכזי,שבאמצעותו מעוצב זמן זה בכל אחד מהשירים.

•ג.שירי יין ןחשק
•כיצד מעוצבת דמות ה``צביה`` באמצעות הלשון הציורית (הדימויים והמטפורות) ומה הן ההקבלות בין ה``צביה`` לבין היין (בגרות תשס``א, 2001).


שאלות ספציפיות לשיר כאבי רב /רשב``ג
•המשורר והטבע בשירת רשב``ג.
•מהו הנושא הגלוי ומהו הנושא הנרמז בשיר? מה הקשר ביניהם?
•מה משמעותו הכוללת של השיר? (עמוד על הצד הרגשי והרעיוני).
•א.מהי תלונתו של הדובר בשיר זה,ובאילו דרכי עיצוב מובעת תלונה זו? (או ייסוריו של המשורר ודרך ביטויים)
ב. מהי הבקשה בסוף השיר?
•חוויה אישית באחד משירי ר` שלמה אבן גבירול (רשב``ג): מהי החוויה, ובאילו אמצעים היא מתוארת? או חוויה של חיפושים וייסורים בשירת החול של רשב``ג.
•אצל אבן גבירול מוצאים שתי הוויות: ההוויה של החיפושים והייסורים וההוויה של הפתרון והאושר.הדגם.
•ייסוריו של המשורר ודרך ביטויים בשירי רשב``ג שלמדת. כתוב על פי השיר: כאבי רב.
•לאיזו השקפה מוסרית- דתית נותן המשורר ביטוי .
•הסבר כיצד מתפתחת הלשון הציורית,שבאמצעותה מעוצבים היחסים בין הדובר לאלוהיו בשיר.השווה יחסים אלה ליחסי אדם ואלוהיו בשיר אחד משירת ימי הביניים.
•בפניית הדובר לאלוהים ניתן להבחין בשלושה שלבים: תלונה,בקשה והבטחה. הדגם שלבים אלה,והסבר את הקשר ביניהם.
•א.השיר מציג בעיה. מהי הבעיה?
ב.כיצד מבטאים תפארת הפתיחה,השיבוצים והצימודים בעיה זו. איך אפשר להבין את שני בתי השיר האחרונים?
•ה.שירת הקודש
•תאר אחת מהחוויות העומדות במרכזה של שירת הקודש בימי הביניים,הדגם על פי שני שירים שלמדת.
•(בניסוח דומה: מהי החוויה המרכזית בשני שירי קודש מהם הרעיונות בכל אחד מהשירים ומהן דרכי הבעתם?)
•הכמיהה לאל או הכמיהה לציון בשירת ימי הביניים.כיצד מוצג אחד מהנושאים או שניהם בשני שירים שלמדת? התייחס לרעיון ולדרכי ביטויו או בדבריך התייחס לציורי לשון,ניגודים,צימודים.
•עולמו הדתי של המשורר וביטויו בשירים של אחד המשוררים שלמדת.כתוב על פי שניים-שלושה שירים .
•הסבר מהו יחסו של הדובר אל אלוהיו באחד משירי הקודש שלמדת.ציין והדגם שני אמצעים אמנותיים, המבטאים יחס זה.
•שאלות השוואה בין שירת הקודש לשירת החול (בשנים האחרונות אין ניסוח השוואתי)
•מה מייחד את שירת הקודש משירת החול בימי הביניים? הדגם את דבריך .(התייחס ל: מטרת השירה,נושאי השירה,עולמו ורגשותיו של המשורר,מוסכמות הכתיבה)
•בשירת ימי הביניים ניתן למצוא יסודות של שמחת חיים ושעשוע ויסודות של כובד ראש והגות. בחן טענה זו ,והדגם אותה על פי שני שירים.
•משוררי ימי הביניים נתנו ביטוי הן לשאלות כבדות משקל,כגון אמונה או מצוקות הקיום,והן להנאות החיים ולשמחותיהם.
בחר בשני שירים,שכל אחד מהם מבטא קוטב אחד מהנזכרים לעיל.
א.מה הוא הנושא ומה הם התכנים העיקריים של כל אחד מהשירים?
ב.ציין והסבר אמצעי עיצוב מרכזי אחד, המשמש לפיתוח הנושא בכל אחד מהשירים.
•גם בשירת ימי- הביניים, כבכל שירה, אפשר למצוא ביטוי ליסודות בעלי אופי אישי מצד אחד,וליסודות בעלי אופי קיבוצי (לאומי או כלל-אנושי) מצד שני. הדגם שני יסודות אלה (או שילובם זה בזה) באמצעות שני שירים שלמדת. התייחס להיבטים כגון: נושא השיר,הדובר ונימת דבריו,מידת השתקפותם של פרטים אוטוביוגרפיים בשיר. (הערת מתי: שיר אישי=משירת החול: כאבי רב. שיר בעל אופי קיבוצי=משירת הקודש).
•בחר בשיר קודש ובשיר טבע ,שניהם משירת ימי הביניים:מהו הרעיון או מהי התמונה בכל אחד מהשירים?
•בחר בשיר קודש ובשיר חול משירת ימי הביניים.
א.מהי החוויה,העומדת במרכזו של כל אחד מן השירים? פרט דבריך.
ב.ציין `` קישוט``, המאפיין את שיר הקודש בלבד.( תשובה: אקרוסטיכון)
ג.ציין שני `` קישוטים`` אחרים ,המופיעים בשיר החול (ועשויים להופיע גם בשירי קודש).
•השווה בין שיר קודש אחד לבין שיר חול אחד מן הבחינות הבאות:נושא השיר וייעודו,עמדת הדובר ונימת דבריו.


לבי במזרח/ריה``ל (שיר ציון)
• החוויה של המשורר,תיאורה ועיצובה בשירת אחד מן המשוררים רשב``ג- ריה``ל. בסס דבריך על שני שירים שלמדת.
•כיצד מצטיירת ארץ ישראל בעיני ר/ יהודה הלוי בשני שירים שלמדת? באילו אמצעים ספרותיים היא מתוארת בשירים אלו?
•א.הסבר את תפקידם של ניגודים וצימודים בשיר זה.
ב. בחר בשיר נוסף של ריה``ל,הבנוי על עיקרון ניגודי. תאר את הניגודים שבו,ועמוד על תרומתם למשמעות השיר.
•הכמיהה לאל או הכמיהה לציון בשירי ריה``ל שלמדת. כיצד מוצג אחד מהנושאים או שניהם בשני שירים שלמדת? התייחס לרעיון ודרכי ביטויו.
•.פרט את הרעיונות העיקריים בשיר אחד, משירי ר` שלמה אבן גבירול או ר` יהודה הלוי, המבטא את חווייתו של האדם העומד מול אלוהיו או את חווייתו של האדם המכוון נפשו לארץ ישראל
•א.שירת ציון של ר` יהודה הלוי משקפת תפיסה של יהודי מאמין, הרואה עצמו כיחיד המעורב בגורלו של עם ישראל. הדגם תפיסה זו על פי אחד משירי ציון.
ב.בחר בשיר נוסף של ר` יהודה הלוי (=ריה``ל), הבנוי על עיקרון ניגודי. תאר את הניגודים שבו,ועמוד על תרומתם למשמעות השיר.
•א.באר את השיר לבתיו +=תוכן כל השיר,כל בית). ב. איזה עיקרון חוזר על עצמו באופן הצגת הדברים בבתי השיר השונים. הדגם דבריך.או ג. ציין את תפקידם של שלושה מהאמצעים האמנותיים העיקריים.
•באילו אמצעים אומנותיים מובלטים הניגודים בשיר? כיצד שובצו בשיר יסודות של קינה?
• בחר באחד מהשירים שלפניך (לבי במזרח/ישנה בחיק ילדות) וענה על שני סעיפי השאלה שאחריהם:
א.הסבר מהו הרעיון המובע בשיר שבחרת, וכיצד הוא מובע באמצעות השאלות הרטוריות,הניגודים והצימודים. ב.ציין והדגם שלושה מאפיינים של שירת ימי הביניים בספרד, הבאים לידי ביטוי בשיר.
ביטוי לגעגועים לציון בשיר אחד של יהודה הלוי ובשיר אחד של ביאליק: א. מהו ההבדל בעמדותיהם הרעיוניות והרגשיות של שני המשוררים הללו? ב. מה הם ההבדלים באמצעי העיצוב של עמדות אלו?
מאגר שאלות לשירת ביאליק
1.כמעט בכל שירי ביאליק נמצא תמונה מרכזית. הנבחנים צריכים לתאר התמונה המרכזית ולהסביר את תפקידה בשיר.לדוגמה: בשיר לבדי התמונה המרכזית: תיאור השכינה (עוף אימהי) וגוזל ההולך ומתפתח ומגלה במקביל את אובדן כוחה של האם. תמונה זו באה לשרת את תיאור עזיבת הבית היהודי,המסורת,הדת ויציאה לעולם ההשכלה,לעולם שיש בו הבטחות לאור ולחופש. יש לתאר הרעיון הכללי בפתיחה ואח``כ לפרט מכל בית,כל שורה את התפתחות התמונה ותפקידה
•(דוגמה:בחר בשיר אחד של ביאליק,שיש בו תמונה מרכזית. תאר את התמונה ואת התפתחותה והסבר את משמעותה של תמונה זו בשיר.
•2.שירים רבים מבטאים חוויה של אובדן או של התערערות סדרי עולם. הסבר מהי החוויה, והצג אמצעי אמנותי מרכזי אחד התורם לעיצוב החוויה בשיר
•(דוגמאות נוספות:מה מקור רגש האכזבה בשיר ובאילו אמצעים אמנותיים מתוארות תחושות האכזבה.
•בשירים שונים של ביאליק ניתן ביטוי לתחושת כישלון. א.מהי תחושת הכישלון בשיר?. ב. בעזרת אילו אמצעים ציוריים (דימויים,מטפורות וסמלים) מתוארת תחושה זו.)
•3.בשירים רבים נמצא פנייה אל נמען או נמענת. הסבר מיהו הנמען,מה משמיע הדובר בפנייתו,מה תפקיד הנמען בשיר ובאיזה הקשר מושמעים הדברים.
•דוגמאות:תאר והסבר את מערכת היחסים שבין הדובר לנמענים, כפי שהיא משתקפת לאורך השיר. בתשובתך התבסס על האזכור המקראי ועל ציורי הלשון שבשיר (בגרות תשס``ד,2004).
•מהו העימות בו מצוי הדובר עם נמעניו.

שירי טבע (הקיץ גווע)
•ציין שני שירים בהם מתאר המשורר חוויות הקשורות בעולם הטבע. תאר את החוויות,אלו אמצעים אמנותיים משתתפים בעיצוב החוויות וכיצד הם משקפים את עמדת הדובר בשיר?
הקיץ גווע/ביאליק
•השיר הקיץ גווע מבטא תהליך של התרוקנות וירידה. הסבר כיצד תהליך זה בא לידי ביטוי בשיר. בדבריך הסתמך על מבנה השיר ועל התמונות המתוארות בו (בגרות תשס``ג, 2003).
•קרא את השיר `` הקיץ גווע``, וענה על השאלות הבאות:
א.תאר את מבנה השיר,ועמוד על הזיקה בין מבנה השיר ולשונו הציורית לבין משמעותו.
ב.מה תפקידו של הטבע בשיר זה .
•קרא את השיר `` הקיץ גווע``, וענה על השאלה:
השיר מבוסס הן על הדרגתיות והן על ניגודים קיצוניים.
הסבר והדגם קביעה זו על שני חלקיה. את תשובתך בסס על:
אוצר המילים; תופעות של תחביר; מבנה השיר; הלכי הנפש במהלך השיר.
•בחר בשיר של ביאליק אשר בו מיוחסת משמעות לחילופי זמנים (עונות,חלקי יממה), וענה כיצד מעוצב נושא זה בכל אחד מהשירים? ומהי משמעותו לגבי הדובר?
•מה מייחד את תאור הטבע בשיר ``הקיץ גווע`` מאת חיים נחמן ביאליק?. הדגם והסבר.

ד.המשורר ובית המדרש (לבדי)
לבדי/ביאליק
•השיר לבדי מציג יחס דו-ערכי (אמביוולנטי) כלפי השכינה
כיצד באה עמדה זאת לידי ביטוי? הדגם.
•מהם ייסוריו של המשורר (הדובר) על פי השיר לבדי. .תאר אמצעי אמנותי אחד בו משתמש המשורר כדי לבטא ייסורים אלה.
•חדש מול ישן-הסבר עמדת הדובר כלפיהם בשני שירים של ביאליק. באילו אמצעים אמנותיים מעוצבת עמדת הדובר-השר?
•לבטים בנושא מסורת ועולם האמונה באים לידי ביטוי בשיר לבדי. מהם הלבטים וכיצד הם באים לידי ביטוי מילולי ואמנותי?
•בעיית הניתוק עולה בשירים שונים של ביאליק. הצג את הבעיה ואת האמצעים להצגתה בשיר ``לבדי``.

ה.המשורר עם עצמו ועם עמו,יסודות אוטוביוגרפיים
•בשירתו ניתן למצוא יסודות אישיים לצד יסודות לאומיים,שירתו מייצגת את האיש הפרטי ואת נציג העם. הבא ראיות ודון בנושא: ביאליק כמשורר אישי ולאומי
•בשיריו של ביאליק ניתן ביטוי למצבים של בדידות,אם כחוויה כאובה ואם כחוויה בונה.
א.תאר מצבים כאלה על פי אחת מיצירותיו לפי בחירתך.
ב. נתח את הלשון הציורית (דימויים,מטאפורות,סמלים) שבאמצעותה מתוארים מצבי בדידות אלה.
•הסבר כיצד מצטיירת בשיר דמות הדובר,הדגם את דבריך . (בגרות תשס``ד 2004).
•כיצד בא לידי ביטוי היסוד האישי באחד משירי ביאליק שלמדת?
•ביצירותיו של ביאליק,המתארות את ילדותו, יש הד לחוויות של אושר ולחוויות של מצוקה. הבא דוגמאות לניגוד זה בשיר.
•סביבת המשורר,אורח חייה,רקעה ונופה לפי השיר.
•מהם היסודות האוטוביוגרפיים בשיר. כיצד הם מעוצבים?
•מבנה השיר עשוי לעיתים לשקף קונפליקט פנימי של הדובר-השר. הדגם תופעה זו על פי השיר שבחרת. תאר את הקונפליקט והסבר כיצד המבנה משקף את הקונפליקט.
•שיריו חושפים קונפליקטים שונים (פנימיים או עם העולם החיצוני).בחר בשני שירים המביעים קונפליקטים בנושאים שונים, והסבר מהו הקונפליקט העיקרי בכל אחד מהם. מהם האמצעים הסגנוניים המעצבים את הקונפליקטים בכל אחד מהשירים?

•שאלות הקשורות בדרכי עיצוב
•החזרה היא אמצעי אמנותי מצוי בשירים.ציין את תופעת החזרה ,את מיקומה בשיר ואת תרומתה להבנת משמעות השיר.
•ה``קרדום והפטיש`` הם מטאפורות מצויות בשירי ביאליק. הצג שירים בהם מופיעות מטאפורות אלו,הסבר כיצד הן משתלבות בכל שיר? מהי משמעותן ומה תפקידן בעיצוב המסר הכללי של השיר?
•לעיתים משפטים חשובים בשיריו של ביאליק מוצגים כשאלות רטוריות. ציין הופעת משפטים כאלו באחד משיריו והסבר מדוע לא נכתבו כמשפטי חיווי הקובעים עובדות? מהו תפקי השאלות הרטוריות?
•בשירי ביאליק מוטיבים חוזרים רבים (ניצוץ,אור,כנף,ציפור,דמעה,תפילה,ציפורת ועוד). הדגם שני מוטיבים והופעתם בשיריו.הסבר משמעותם בשירים.
•ישנם שירים בהם הקריאה השנייה מאירה את השיר באור חדש.הדגם מהי תרומת הקריאה השנייה לשיר? איזו קריאה (ראשונה או שנייה) מעניקה לשיר משמעות עמוקה יותר,מדוע?
•לארמז בשיר מספר תפקידים. לעיתים הוא מטעין את השיר במשמעות נוספת ועוזר לנו להבין את עולמו של הדובר-השר,ולעיתים הוא מדגיש מסר אירוני. בדוק את הארמזים וסווגם על פי הקיטריון המוצג: ציין אלו ארמזים מרחיבים את הבנת עולמו של הדובר-השר ואלו ארמזים מסתירים בחובם מסר אירוני. הסבר את דבריך.


שאלות נוספות:

•נתח את השיר לפי הנושאים הבאים: הנושא ודרך פיתוחו,במבנה,עמדת הדובר והלשון הפיגורטיבית (הציורית)
א.תכנים+ דרכי עיצוב
נושא,רעיון מרכזי.התרחשות:
•מהו נושא השיר שלפניך וכיצד הוא מעוצב? מה מיוחד בדרך ההבעה של נושא זה בשיר? הסבר את דבריך. (קיץ תשס``ו).
•מהם הרעיונות העיקריים בשיר.
•הרהורים או/ו רעיונות או/ו הלך נפש המוצגים באחד השירים שלמדת. כיצד הם מעוצבים?
•מהי החווייה המרכזית בשיר/בבית וכיצד היא מעוצבת?
•הרהורים,רעיונות, הלך-נפש- ביטויים ועיצובם בשיר.
•מהם פרטי האורע,שהשיר מספר עליהם?, מה הם הרגשות המתלווים לארוע,כתוב על 3 דרכי עיצוב שבהן משתמש המשורר לסיפור האירוע.
•השירה הלירית (שיר של השתפכות הנפש) מדברת על מצוקת האדם בעולם.בחר בשיר אחד,הסבר את הרעיון העיקרי שבו והדגם כיצד הכותב נעזר באמצעים הספרותיים להדגשת העניין
אווירה
•מהי האווירה בשני בתים מהשיר וכיצד היא מעוצבת? הסבר והדגם את דבריך . (קיץ תשס``ו)
•בחר בשיר בעל נימה פסימית, או אופטימית, קודרת או שמחה. רוטנת ומתלוננת או מפוייסת .
א. תאר והסבר את הנימה השלטת בשיר.
ב. ציין שני אמצעים המעצבים נימה זו והסבר אותם.
דובר ועמדתו
•מהן תחושות הדובר. מדוע הדובר חש תחושות אלה? הסבר והדגם את דבריך. קיץ תשס``ו).
•מהי הביקורת המועלית. ציין דרך עיצוב אחת והסבר כיצד היא תורמת לביטוי ביקורת זה (בגרות תשס``ג,2003).
•הסבר במילים שלך מה אומר הדובר במהלך השיר, ומה תורמים ציורי הלשון והפסיחות למשמעות דבריו (בגרות תשס``ב,2002).
•האם יחסו של הדובר אל זוג האוהבים הוא יחס של הערכה,של לגלוג אירוני או שילוב בין שניהם?. הסבר ובסס את דבריך על מובאות מן השיר (בגרות תשס``ב,2002).
•במהלך השיר משנה הדובר את העמדה המשתמעת מהצהרתו בפתיחת השיר. הסבר מהי משמעות ההצהרה של הדובר בפתיחת השיר, ומהי הזיקה שלה למקור המקראי, איזה שינוי חל במהלך השיר בעמדת הדובר, וכיצד מבטאת הלשון הציורית (דימוי ומטפורה עמדה זו). ( בגרות תשס``א,2001)
•כיצד מבטא המשורר את תחושת שליחותו.
•מה הם היחסים בין המשורר והעולם הסובב אותו.
•היסוד האישי ועיצובו באחד השירים שלמדת .
•מהי עמדת הדובר בשיר אחד שלמדת וכיצד היא מעוצבת?.
•שיר יכול לתאר דמות מסוימת (גם של הדובר). תאר דמות אחת בשיר שלמדת. כיצד היא מעוצבת ובמה תורמת להבנת הרעיון בשיר?

פניה לנמענים
•בחר בשיר שיש בו פניה ישירה אל נמען או נמענים. מהי מערכת היחסים בין הדובר והנמענים? ובאילו דרכים מעוצבים יחסים אלו?
התרחשות,תהליך,קונפליקטים
•הסבר את ההתרחשות המתוארת בשיר, וכתוב כיצד מעוצבות בשיר תחושותיו השונות של הדובר. הדגם את דבריך.(בגרות תשס``ה,2005).
•.א. מהו התהליך המתואר בשיר? ב. הסבר כיצד מאופיין תהליך זה באמצעות הלשון הציורית בשיר (בגרות תשס``ג,2003).
•הסבר את הקונפליקט המתואר. ב. ציין אחת מדרכי העיצוב והסבר כיצד היא תורמת לעיצוב קונפליקט זה? (בגרות תשס``ג,2003).
מראות ילדות
•מראות ילדות ,השתקפותם ועיצובם באחד השירים שלמדת

טבע
•מהו יחסו של המשורר לטבע/מה תפקידו של תיאור הנוף.
• לטבע מעמד שונה ותפקיד שונה במסגרת סוגי שירה מסוימים. הוא יכול לשמש מושא תיאור,סמל,מקור לחוויה רגשית,בסיס מוחשי לשיר הגותי ועוד. מה תפקידו ומעמדו של הטבע בשיר שבחרת.
•מהם תפקידיהם של תיאורי נוף באחד השירים שלמדת?
•הטבע כמקור השראה למשורר בשירים ארס פואטיים רבים (בהם כותב המשורר על שירתו,תהליך הכתיבה ונמעניו) כיצד מתואר הטבע בשיר אחד שלמדת?{^|} במה תורם להבנת הנושא שבשיר?
אהבה
• כיצד מתוארת דמות האישה בשיר שבחרת, ומהו יחסו של הדובר אליה?. התייחס בתשובתך גם לציורי הלשון.
•אופיה של האהבה ועיצובה באחד השירים
מאורע היסטורי/מקרא
•כיצד מתוארת חוויית אימה ומלחמה באחד משירי המשוררים?
•בשיר קיימת התייחסות לדמות מן המקרא או לאירוע מעבר העם. תאר את הדמות או את האירוע והסבר את תפקידם בבניית משמעות השיר.
•הדי התקופה והזמן וביטויים בשירת המשוררים.
•כיצד מעצב המשורר באחד השירים שלמדת מאורע היסטורי או תקופה בחיי האומה או בחיי המשורר.
•כתוב על שיר שיש בו אזכור מקראי. מה האזכור? כיצד הוא מעוצב? ובאיזה אופן הוא משרת את הרעיון המוצג?
שירים ארס פואטיים-יחס המשורר לשירתו ולקהל קוראיו
•יחסי המשורר אל שירתו, או/ו אל הקורא.

ב.דרכי עיצוב ותרומתם
•בחר בשיר שלמדת (משירת ימי הביניים,שירת ביאליק,שירת המאה העשרים)וכתוב על שניים מארבעת המרכיבים: כותרת השיר,פתיחת השיר או סיומו,ציור לשוני מרכזי,יסוד מבני בולט,ניגודים,כינויי גוף,מלות שלילה,שאלות רטוריות. בתשובתך גם הסבר כיצד המרכיבים שבחרת תורמים לעיצוב המשמעות של השיר (בגרות תשס``ג,2003)או כיצד הם משקפים את החוויה המרכזית בשיר.
•מה משמעות המטפורה שבכותרת השיר? הסבר כיצד היא באה לידי ביטוי לאורך השיר כולו (בגרות תשס``ב,2002).
•הסבר את המשמעות המטפורית של התמונה המרכזית בשיר, ואת הקשר בין תמונה זו לכותרת השיר (בגרות תשס``ב,2002).
•הסבר מה מבטאת הדוברת באמצעות הניגודים והמטפורות בשיר (בגרות תשס``ב,2002).
•שירים רבים מציבים בפני הקורא קשיים בהבנת משמעותם הכוללת ו/או בהבנת מרכיבי ם
מסוימים בהם, כמו: דימויים, צירופי לשון, מטאפורות וסמלים. הדגם תופעה זאת באמצעות
שני שירים, ומה ההסברים שעשויים ליישב את הקשיים האלה. ( שים לב: אחד משני השירים
שבחרת יכול להיות מאת ביאליק,)
•בחר בשני שירים והסבר את הקשר ואת התרומה של ציורי הלשון (מטאפורות, דימויים )להבנת נושא השיר. מהו תפקידם המרכזי בכל אחד מהשירים שבחרת?
•הסבר מהו סמל,הדגם דבריך בעזרת אחד השירים
•בכל שיר ניתן למצוא יסודות ליריים, או מרכיבים דרמתיים, ו/או חלקים אפיים. בחר בשני שירים שונים (לא מהשיר לעיל) אשר ניתן לגלות בהם יסודות אלה והדגם אותם עפ``י ניתוח נושא השיר.
•בחר ב ש נ י שירים ליריים קצרים (שיר טבע, שירי הגות או שיר אהבה) משירת המאה ה- 20 והסבר מהם היסודות הליריים ב כ ל א ח ד מהשירים. הדגם את דבריך.
•בחר/י בשיר של ביאליק;
א. בשיר שבחרת יש תמונה מרכזית. מהי התמונה, וכיצד היא באה לידי ביטוי בשיר? מהי הזיקה
בין התמונה לבין משמעות השיר?
ב.בחר בשיר נוסף מאת ביאליק, או בשיר אחר מהמאה - 20, שיש בו תמונה מרכזית. תאר את התמונה, והסבר את תפקידה בשיר
•לעיתים קרובות תורמים אמצעים אומנותיים (כמו: מעגליות, הדרגתיות, ניגודים, הקבלות
קיטוע וחזרות) לעיצוב משמעות השיר. הדגם קביעה זו על-פי שני שירים שלמדת, אחד מהם
משל שירי ביאליק.
•השירה על פי לאה גולדברג, היא ``ביטוי צפוף`` -``מעט המחזיק את המרובה``, או על פי האמירה של משוררי ספרד: ``מיטב השיר כזבו``. הדגם שתי דרכים שונות שבאמצעותן יוצר המשורר ריבוי משמעויות. (תוכל להתייחס לדרכים כגון: דימויים, מטאפורות, סמלים, יסודות מבניים, אזכורים, חזרות וכו`) .
•עמוד על שלושה אמצעים אמנותיים בשיר.
•מה משמעות השיר וכיצד משמשים אמצעים רטוריים וציוריים להבלטת משמעות זו?.
•הסבר את שלושת המושגים ``יסוד אפי``, ``יסוד דרמטי`` ו``יסוד לירי``. הדגם על פי שיר שלמדת.
•השוואה ודרך הצגתה באחד השירים שלמדת.
•מה תפקידו של הסמל בשיר?
•תאר את מבנהו הכללי של השיר, והסבר כיצד משקף מבנה זה את עולמו של הדובר
•תאר שתי תמונות באחד השירים שלמדת. הסבר אותן ואמור כיצד הן מתקשרות לשיר כולו.

•דרכי עיצוב:כותרת, פתיחת השיר, סיום השיר (שיר מתהפך)
•הסבר את הקשר בין סיום השיר ובין קולו/תיהם של הדובר/ים המופיע/ים בבתים הקודמים (בגרות תשס``ב,2002).
•הסבר מה מבטאים ציורי הלשון בשיר? מהי הזיקה בין הבית האחרון בשיר לבין שלושת הבתים הקודמים לו (בגרות תשס``א,2001).
•הסבר את הקשר בין כותרת השיר שבחרת למשמעות נושא השיר.
ב. באלו אמצעים ספרותיים באה לידי ביטוי הזיקה בין כותרת השיר לתוכן ונושא השיר.
•יש קשר בין המבנה (שיר מסגרת, או דיאלוג או שיר מתהפך) לבין התוכן בשיר. הדגם טענה זו
באמצעות שיר אחד. הסבר כיצד תורם המבנה להבנת השיר והדגם.
•בית אחרון בשיר יכול לבטא נקודה שהדובר מתכוון להבליט בשירו. בחר בית אחד שלמדת,והסבר במה תורם הבית להבנת השיר כולו וכיצד השיר מעוצב.
•לכותרת בשירה תפקידים רבים. מהם תפקידי הכותרת? הדגם והסבר כיצד מתקשרת לשיר אחד שלמדת.


ג.מאפייני השירה העברית במאה העשרים,השוואה בין השירה הקלאסית לשירה העברית במאה העשרים
•השירה העברית במאה ה - 20 מתאפיינת באפיונים ברורים, השונים מהשירה שקדמה לה. הסבר
תוך הדגמה, לפחות ארבעה אפיונים כאלה ביותר משיר אחד.
•בשירת המאה - 20 בולטת המגמה של איפוק הרגש והרגשנות, הדגם זאת על פי שני שירים .
•בשירת המאה ה - 20 מודגשת הנטייה של הדובר בשיר לתחושת ניכור וכאב, הדגם זאת על פי...
•בשירה המודרנית הצעירה במאה ה - 20 באה לידי ביטוי בעיית-היחיד, המתמודד עם העולם
החיצון, ועם עולמו החוויתי האישי של המשורר. הסבר והדגם איך עניין זה מובע בשיר .
•שירים רבים מותירים בקורא תחושה של מבוכה (אי בהירות) לגבי משמעותם הכוללת של
השירים או לגבי משמעותם של מרכיבים מסוימים בהם, כמו: צירופי לשון, סמלים, תמונות,
קישורים וניגודים. הדגם תופעה זו באמצעות ש נ י שירים שלמדת. (לא מהשיר לעיל) הסבר מה
•מהם הקשיים המעוררים מבוכה ואי הבנה בכל אחד מהשירים. הצג הסבר העשוי לפתור קשיים אלה.
•בשירה המודרנית באים לידי ביטוי אפיונים שונים של המודרנה, כמו: ביטול מסגרות שיריות
ומבנה של שיר, ועוד. הדגם והסבר ארבעה אפיונים כאלה .
•תמונת העולם המצטיירת בשירים שלמדת היא של עולם מנוכר, תחושת זרות ובדידות.
תאר תמונת עולם זו כפי שהיא מצטיירת ע``פ שני שירים שלמדת. האם המשורר מעלה פתרון בשירו? אם כן, מהו הפתרון?
•בשירת המאה ה- 20 ה``דובר השר`` מתאר לעתים קרובות מצוקה קיומית, אם בקשר בינו לבין
האל, או בינו לבין העולם. בחר באחד השירים המתאר מצוקה. תאר את המצוקה העולה מן השיר

השיר ואת השקפת עולמו של הדובר בשיר לגבי בעיות קיומיות אלה. כיצד מעוצבת המצוקה.
•השירה המודרנית מוותרת על ערכים שהיו מקודשים בשירה הקלאסית בתחום הלשון,המבנה והנושא. הסבר את אחד ההיבטים הללו מתוך אחד השירים שלמדת.
•תאר כיצד באות לידי ביטוי מוסכמות הכתיבה של התקופה בשיר?
•בחר בשני שירים של ביאל` או של משורר אחר, המבטא חוויה של בדידות, או של זרות או של
ניכור, והשווה בין שני השירים מבחינת יחסם כלפי חוויה זו; חיובי או שלילי או דו-משמעי (אמביוולנטי). נמק
•בשירים רבים שנכתבו במאה העשרים באה לידי ביטוי זיקה בין הדובר לאלוהים או בין הדובר לבין זולת כלשהו.
תאר זיקה כזו בשיר אחד שלמדת,והסבר כיצד היא מעוצבת בשיר (בגרות תשס``א,2001)שאלות נוספות: (בשאלות יש גם שאלות ליצירות נוספות)

1. בחר בשני שירים (אחד של ביאליק), בהם יש תמונה מרכזית. מהי התמונה, וכיצד היא באה לידי ביטוי בשיר? מהי הזיקה בין התמונה לבין משמעות השיר?
2. בחר בשני שירים (אחד של ביאליק) המבטאים חוויה של אובדן או חוויה של התערערות סדרי עולם. הסבר מהי החוויה, וכתב על אמצעי אומנותי מרכזי בכל שיר התורם לעיצוב חוויה זו.
3. הסבר על פי שני שירים (אחד של ביאליק) . כיצד סיומו של כל שיר מאיר את משמעותו של השיר בכללו.
4. בחר בשני שירים (אחד של ביאליק), שבהם נותן הדובר ביטוי לעוצמת רגשותיו. מה מעורר רגשות אלו, ובאילו אמצעים הם באים לידי ביטוי בכל שיר?
5. בחר בשני שירים (אחד יכול להיות של ביאליק). שיר אחד ישקף חוויה אישית ושיר שני ישקף חוויה על רקע מציאות קיבוצית (חברתית, לאומית). מהי החוויה בכל שיר, ומהי דרך הביטוי המרכזית של כל אחת מן החוויות?
6. יסודות מבניים תורמים לעיצוב נושא השיר ולמשמעותו. הדגם עיקרון זה על פי שני שירים. תוכל להשתמש ביסודות כמו: חזרות, תבניות סדירות ושבירתן, ניגודים, פתיחה וסיום, מבנה השורות וכו`.
7. בחר בשני שירים המביעים עמדה של ספקנות או מצוקה וכאב או אירוניה. הסבר מהי עמדתו של הדובר, ומה הן דרכי ביטויה של עמדה זו בכל שיר.
8. יש שירים המותירים תחושה של מבוכה או אי בהירת לגבי משמעותם הכוללת של השירים או לגבי משמעותם של מרכיבים מסויימים בהם, כגון: צירופי לשון, סמלים, תמונות, קישורים. הדגם תופעה זו באמצעות שני שירים. הסבר מה הם הקשיים המעוררים מבוכה, והצע הסבר העשוי לפתור קשיים אלה.
9. השירה המודרנית מוותרת על ערכים מקובלים בתחום הנושא ועל דפוסים מוסכמים בתחומי הלשון והמבנה. הסבר הבט אחד או יותר של תפיסה זו על פי שני שירים.
10. הבא דוגמה של ניגוד או הקבלה בשני שירים, והסבר כיצד הם משתתפים בבניית משמעות השיר.
11. בחר בשני שירים, אשר יש עניין להשוות ביניהם. נמק מדוע בחרת להשוות ביניהם, ומהו הדמיון ומהו השוני ביניהם.
12. בחר בשני שירים, שבהם יש לציורי הלשון (מטאפורות ודימויים) תפקיד מרכזי. תאר את ציורי הלשון, והסבר כיצד הם תורמים למשמעות הכוללת של השיר.
13. הסבר את המושגים הבאים: יסוד אפי, יסוד דרמטי ויסוד לירי. בחר בשני שירים והדגם על פיהם שניים מן המושגים הנ``ל. כל מושג משיר אחר.
14. בחר בשני שירים, בהם מבטא הדובר קושי לממש מאוויים או כמיהות. ציין מהם המאוויים או הכמיהות המובעים בשיר וכיצד הם מעוצבים.
15. בשירים רבים שנכתבו במאה ה-20 באה לידי ביטוי זיקה בין הדובר לבין אלוהים או בין הדובר לבין זולת כלשהו. תאר זיקה כזו בשיר אחד שלמדת, והסבר כיצד היא מעוצבת בשיר. (אין לכתוב על שירי ביאליק). (קסא)
16. ביאליק - ``חוזה לך ברח`` – במהלך השיר הדובר משנה את העמדה המשתמעת מהצהרתו בפתיחת השיר. הסבר מהי משמעות ההצהרה של הדובר בפתיחת השיר, ומהי הזיקה שלה למקור המקראי. איזה שינוי חל במהלך השיר בעמדת הדובר, וכיצד מבטאת הלשון הציורית (דימוי ומטאפורות) עמדה זו? (קסא)
17. ביאליק – ``לא זכיתי באור מן ההפקר`` – הסבר מה מבטאים ציורי הלשון בשיר. מהי הזיקה בין הבית האחרון בשיר לבין שלושת הבתים הקודמים לו? (קסא)
או: הסבר כיצד הדובר בשיר תופס את יצירתו, וכיצד תפיסה זו מעוצבת באמצעות הדימויים והמטפורות. בתשובתך התייחס גם לפניית הדובר אל הנמען/נמענים. (אקס` חס``א).
או: מהי עמדת הדובר בשיר? הדגם כיצד עמדה זו באה לידי ביטוי בשיר (קנ``ט).
18. ביאליק – ``צנח לו זלזל`` - הסבר והדגם כיצד תמונות הטבע ומצבו של הדובר בשיר משולבים זה בזה. בתשובתך התייחס גם ללשון הציורית ( דימוי ומטפורות) ולמבנה השיר. (קסא)
או: הדגם והסבר כיצד הדימויים והמטפורות בשיר מבטאים את מצבו של הדובר (אקס` חס``א)
19. ביאליק – ``צפורת`` - תאר את מערכת היחסים בין הדובר בשיר לבין הנמענת, והסבר כיצד מערכת יחסים זו מעוצבת לאורך השיר (אקס` חס``א).
או: באילו דרכים מבטיא הדובר בשיר את תשוקתו ואת הקונפליקט הכרוך במימושה? הסבר והדגם דבריך (חנ``ח)
20. ביאליק - ``הכניסיני`` - השיר פותח ומסיים באותו בית. הסבר את משמעות השיר לאור המבנה זה. (אקס` חס``א).
21. ביאליק – ``הכניסיני``, ``ציפורת`` - בשיר שבחרת יש תמונה מרכזית. מהי התמונה, וכיצד היא באה לידי ביטוי בשיר? מהי הזיקה בין התמונה לבין משמעות השיר? (קנ``ט)
22. ביאליק – הכניסיני – הסבר מה מצבו של הדובר בשיר, ותאר כיצד שניים מהאמצעים הרטוריים – פנייה, שאלה, חזרה – מבטאים מצב זה. קסב
23. ביאליק – ``גבעולי אשתקד`` - מהי הסיטואציה האנושית המתוארת בשיר, וכיצד היא מעוצבת באמצעות תיאורי הטבע? (אקס` חס``א).
24. ביאליק – ``לבדי`` או ``לפנ י ארון הספרים`` או ``ואם ישאל המלאך`` - מהו יחסו של הדובר למסורת, על פי אחד מהשירים האלה? הסבר כיצד מעוצב יחס זה בשיר. (אקס` חס``אׂ)
25. ביאליק – ``לבדי`` - השיר נכתב על רקע של תמורות (שינויים) בתרבות שהתחוללו בחברה היהודית. א. מה הן תמורות אלה, וכיצד הן משתקפות בשיר? ב. מהי ההשפעה של תמורות אלה על מערכת היחסים המשתנה בין הדובר לשכינה לאורך השיר כולו? (חנ``ט)
26. ביאליק - ``לבדי`` - תאר והסבר כיצד מתפתחים יחסי-הגומלין בין הדובר לשכינה מבית לבית, לאורכו של השיר. בתשובתך התייחס גם לציורי הלשון ולתבניות לשוניות חוזרות או מנוגדות. (קנ``ה) או:
כיצד בא לידי ביטוי לאורך השיר הקשר הרגשי העמוק בין הדובר לשכניה? בתשובתך הראה גם כיצד הלשון הציורית מבטאת קשר זה. חסה
27. ביאליק – ``ואם ישאל המלאך`` - הסבר את הסיטואציה הדיאלוגית בשיר: מי פונה אל מי? באיזה הקשר או באילו נסיבות? אילו מצבים בחיי המשורר מתוארים לאורך השיר?
28. ביאליק – ואם ישאל המלאך – קרא את שורות הסיום של השיר (``ועדיין היא טסה…). תאר והסבר את התמונה המופיעה בשורות אלה ואת הקשר שלה לשאלת המלאך בפתיחת השיר. בתשובתך התייחס גם לשני אמצעים המעצבים את התמונה. חסג
29. ביאליק - ``על השחיטה`` - ממה נובעים ייאושו וזעמו של הדובר, וכיצד הוא מביע רגשחות אלה במהלך השיר? בתשובתך התייחס לציורי הלשון (דימויים ומטפורות), לחזרות ולסימני הפיסוק. (חסב)
30. ביאליק – הקיץ גווע - השיר מבטא תהליך של שהתרוקנות וירידה. הסבר כיצד תהליך זה בא לידי ביטוי בשיר. בדבריך הסתמך על מבנה השיר ועל שהתמונות המתוארות בו קסב
31. שאלה כללית – שירת המאה ה- 20 - יש לענות רק על שיר שאינו מופיע בשאלון המבחן - ``מיטב המילים במיטב סדרן`` -על פי סמואל קולדריג`). ``לדייק במילים עד כדי הכאבה`` (על פי דוד אבידן). בחר באחת מההגדרות, הסבר והדגם אותה על פי אחד מהשירים שלמדת. קסה.

32. טשרניחובסקי - ``ראי,] אדמה`` – הדובר בשיר משתמש במוטיבים של זריעה ושל צמיחה, כדי לבטא את תחושותיו כלפי הנופלים במאעורעות 1936-1939. הדגם והסבר (אקס` חסא) או:
השורה ``ראי אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאד`` חוזרת בשיר שלוש פעמים. הסבר מהו הבזבוז שעליו מדבר הדובר בשיר, ותאר כיצד ציורי הלשון מדגימים בזבוז זה. בתשובתך הבא שתי דוגמאות.
33. טשרניחובסקי – ``לא רגעי שנת,] טבע`` - אילו תחושות ומחשבות הטבע מעורר בדובר``. באילו אמצעים אמנותיים המשורר מבטא תחושות ומחשבות אלה? (אקס חסא). או:
א. הסבר את התמונה המתוארת בשני הבתים האחרונים של השיר, וכתוב כיצד תמונה זו משפיעה על הדובר.. ב.. כיצד שני בתי השיר האחרונים משקפים את תפיסת הטבע של הדובר, המוצגת בבית הראשון של השיר? חסד.
34. רחל – רק על עצמי - הסבר כיצד הדוברת מציגה את ע צמה לאורך השיר. בדבריך הסתמך על הניגודים ועל הלשון הציורית – דימויים ומאפורות קסב
35. רחל- ספר שירי - הסבר מה מבטאת הדוברת באמצעות הניגודים והמטפורות בשיר. קסב
36. נתן זך – רגע אחד - בראשית השיר אומר הדובר: …אני רוצה לומר דבר מה. הסבר במילים שלך מה אומר הדובר במהלך השיר, ומה תורמים ציורי הלשון והפסיחות למשמעות דבריו. קסב
37. נתן זך - שים לב לסגול הרועד - הסבר את המשמעות של ה``הוראות`` שניתנות לאורך השיר. כתוב כיצד הן משלימות זו את זו וכיצד הן מתקשרות לסיום השיר. חסד.
38. נתן זך - אני שומע משהו נופל - אמירת אמת והכחשתה - הסבר והדגם כיצד הן באות לידי ביטוי בשיר. בתשובתך התייחס גם למבנה השיר.
39. אצ``ג – עם אלי הנפח - השיר שמסתיים במילים: ``עתה בא לילה, תן – שנינו ננוח``. באיוו נימה הדברים נאמרים, וכיצד הם קשורים למצב המתחואר בשיר. הסבר ונמק את תשובתך. חסג
40. יהודה עמיחי – גשם בשדה קרב - תאר והסבר מה מיוחד בעיצוב של נושא הנפילה בקרב בשיר זה. חסג
41. יהודה עמיחי - אבי - הסבר כיצד הלשון הציורים – דימויים ומטיפורות – בשיר זה תורמת לעיצוב דמות האב. חסג
42. יהודה עמיחי – ראי, אנחנו שניים מספרים - ברבים משירי עמיחי הלשון הציורית מפתיעה במקוריותה. הסבר את המקוריות של הלשון הציורית בשיר זה, ואת תרומתה לעיצוב נושא השיר. חסג
43. יהודה עמיחי - לא כברוש. איזה רעיון מבטא הדובר בבית השני, ובאילו אמצעים הוא מבטא רעיון זה? הסבר את הקשר בין הבית השני ובין השיר כולו. חסה.
44. אלתרמן - עוד חוזר הניגון - אפיין את דרך חייו של עובר האורח. בתשובתך התייחס גם ללשון הציורית ולתרומתה לאפיון זה. קסג
45. אלתרמן - עץ הזית - שיר זה הוא לכאורה שיר טבע, אך למעשה השיר מבטא רעיון או רעיונות באמצעות ``עלילה`` שמשמעותה סמלית. הסבר מהו הרעיון או הרעיונות המשתמעים מה``עלילה`` הנפרשת בשיר. קסה.
46. אלתרמן – דו שיח - הסבר כיצד היסודות הבלדיים באים לידי ביטוי בארבעת הבתים האלה (הבתים מצוטטים) קסה
47. אלתרמן - ירח - פרש שתיים מהתמונות בשיר, והסבר כיצד הן ממחישות את ההצהרה הפותחת את השיר. קסה.
48. לאה גולדברג - לתמונת אמא - תאר את מערכת היחסים בין הבת לאם, והסבר מה תורם לעיצובה אחד מבין האמצעים האלה: ריבוי משפטי השלילה, חריזה, נקודת התצפית של הדוברת. קסג


מחפשים מורה פרטי למקצועות הומניים??
רוצים תוצאות הצלחה מובטחות ומוכחות??

צרו איתי קשר: 0508322672 נסים

הגעה עד בית התלמיד בכל אזור המרכז ללא תשלום נוסף!!!

 
תגובה הדפסת ההודעה דרג את ההודעה
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by